Oferta

 • Usługi inżynieryjne
  • Infrastruktura podziemna: lokalizacja rur, kabli, przewodów, zbrojeń, piwnic, ciągów kanalizacyjnych i wentylacyjnych, sieci podziemnych (metalowe i niemetalowe) itp.
  • Badania wałów przeciwpowodziowych
  • Inżynieria transportowa
   • Badanie struktur dróg, lotnisk, mostów, wiaduktów, murów i stropów
   • Analiza nasypów kolejowych
   • Rozpoznawanie podłoża gruntowego dla projektowanej infrastruktury komunalnej
   • Badanie występowania fundamentów, sprawdzanie ciągłości konstrukcji i elementów osłabionych
 • Usługi archeologiczne
  • Lokalizacja ruin, krypt, pustek, tuneli
  • Inspekcja murów i ścian
  • Ustalanie geometrii starych korytarzy
  • Badania poszukiwawcze
 • Płytka geologia: usługi geologiczne i hydrogeologiczne
  • Określenie przebiegu granic litologicznych, głębokości i miąższości występowania warstw lub podłoża skalnego
  • Lokalizacja pustek po górniczych, lub krasowych: jaskiń, pęknięć, szczelin, stref wymyć, kawern, zapadlisk, osunięć itp.
  • Położenie zwierciadła wód i warstw wodonośnych
  • Lokalizacja złóż
  • Poszukiwania bursztynów
 • Badania środowiskowe
  • Lokalizacja nieszczelności zbiorników
  • Lokalizacja składowisk odpadów
 • Poszukiwania na potrzeby kryminalistyczne i saperskie
Geosearch System dysponuje również wiertnią płuczkową, dzięki czemu wyniki badań georadarowych można dodatkowo udokumentować przez pobranie prób okruchowych.
Połączenie badań georadarowych z referencyjnymi wierceniami geologicznymi pozwala inżynierom na dokładną analizę stanu faktycznego podłoża bądź w razie konieczności wyznaczeniu miejsc dokładniejszych badań.

    Geosearch system wykonuje otwory wiertnicze do głębokości 30m w celach:
 • Budowy studni
 • Palowania
 • Odwodnienia
 • Poboru prób geologicznych


Każde zlecenie wyceniane jest indywidualne, gdyż zakres działań i warunki usługi mogą być bardzo złożone. Cena zależy od wielu czynników, takich jak: lokalizacja, ukształtowanie i wielkość terenu, wielkość obiektu, czas realizacji usługi i dokładny rodzaj poszukiwań.

W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt